ระบบบริหารงานสหกรณ์ฯ บน Cloud Server

จากปัญหาการระบาด COVID-19 ทำให้เกิดรูปแบบการทำงานรูปแบบใหม่คือ การทำงานที่บ้าน (Work From Home) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

สหกรณ์ออมทรัพย์ ก็เป็นองค์กรหนึ่งที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับสถาบันการเงินอื่นที่ให้บริการแก่สมาชิกจึงมีความจำเป็นต้องปรับวิถีการทำงาน โดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยบริหารจัดการ

Cloud Server ซึ่งสามารถนำมาทดแทนเครื่องแม่ข่าย (File Server) ที่สหกรณ์ฯใช้งานอยู่ โดยเชื่อมกับระบบ Internet เพิ่มประสิทธิภาพให้ลูกข่ายสามารถใช่งานแบบไร้สาย ซึ่งผู้ใช้งานหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯสามารถทำงานที่บ้านได้

นอกจากนั้น Cloud Server ยังช่วยแก้ปัญหา Server ล่มจากความเสื่อมของอุปกรณ์ และปัญหาเครื่อง Server สำรอง ซึ่งมีผลกระทบต่อระบบโปรแกรมและข้อมูลใน Server ของสำนักงาน อีกทั้ง ผู้ใช้งาน ยังได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย(Remote Computer Wireless) ซึ่งสามารถนำไปใช้กับเครือข่ายสาขาในอนาคต

เนื่องจากสหกรณ์ฯเป็นสถาบันการเงินที่ให้บริการเฉพาะสมาชิก พีซีเบรนจึงออกแบบให้ระบบการทำงาน Cloud Server เป็นเพียงแม่ข่ายฉุกเฉินเพื่อใช้สำรอง การทำงานควบคู่กับระบบแม่ข่ายหลัก File Server ซึ่งเก็บข้อมูลหลักไว้ในสำนักงาน

ระบบโปรแกรมเชื่อมโยงระหว่าง Cloud และ File Server ถูกออกแบบเป็นคุณลักษณะพิเศษ เฉพาะตามแผนพัฒนาของสหกรณ์ฯแต่ละแห่ง ที่มีโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกัน

Scroll to top