ผู้เชี่ยวชาญการวางระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ และ ฮาร์ดแวร์ ในธุรกิจ สหกรณ์ออมทรัพย์,ธนาคารชุมชน, สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์, สถาบันการศึกษา, โรงเรียนกวดวิชา และบริษัท/ห้างร้านทั่วไป โทรสายด่วน 081-441-1500  
รหัสผู้ใช้งาน

รหัสผ่าน


 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์   ร้านค้า/โรงงาน   บัญชีแยกประเภท
   


โปรแกรมติดตั้งใช้งานแล้ว
กว่า 50 สหกรณ์ฯพร้อม
บริการปรับแต่งโปรแกรม
ตามความ ต้องการจัดทำฐานข้อมูลลูกค้า/สินค้า
พิมพ์ใบส่งสินค้าด้วยคอมพิว
เตอร์ พร้อมระบบวิเคราะห์
การขาย
 
บันทึกรายการสมุดรายวันจัด
ทำบัญชีแยกประเภทอัตโนมัติ
พร้อมพิมพ์งบทดลองงบกำไร
ขาดทุน และงบดุล
โปรแกรมบริหารสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ CWA   โปรแกรมบัญชีเงินเดือน PRS   โปรแกรมเสริมภูมิความรู้
   


ออกใบเรียกเก็บค่าสงเคราะห์จาก
สมาชิกกรณีมีผู้เสียชีวิต พร้อม
บันทึกบัญชีประวัติรายรับต่างๆ
รวมถึงค่าบำรุง และค่าธรรม
เนียมอื่นๆ

 


จัดเก็บประวัติพนักงานเกี่ยวกับ
เงินเดือน, ภาษี, ประกันสังคม,
กองทุน, เงินประจำตำแหน่ง,
และเงินรับ-จ่ายอื่นๆ เพื่อคำนวณ
เงินรับสุทธิ

 
ช่วยครูทำการสอน พร้อมจัดทำ
คลังข้อสอบตลอดจนทำการทด
สอบ ประเมินผลคะแนนผลการ
เรียน มี 3 รุ่น Home/Tutor/
School/
 
                 
เรื่อง หรม.และ ครน. เรื่องมุม เรื่อง รูปทรงและปริมาตร เรื่อง สมการ เรื่อง Noun Pronoun เรื่อง Tenses เรื่อง Preposition เรื่อง Singular&Plural เรื่อง Galaxy
 
Load Counter